บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    656  

-ว่าง-

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว สุภจิรา เปี่ยมปฐม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

0818908631

suphachira.p@rice.mail.go.th

นาง ยุวดี เหลืองอร่าม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

0851884439

yuwadee.l@rice.mail.go.th

นางสาว นิรมล รินลา

นักจัดการงานทั่วไป

niramol.r@rice.mail.go.th

นาง แสงเดือน พึ่งพิง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานธุรการ

sangduen.p@rice.mail.go.th

นาง มลิวัลย์ อุ้มสุภาพ

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานพัสดุ

นาง พรศิลป พิมพ์ทอง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่พัสดุ

นาง วันที โอบอ้อม

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นาย สถิตย์ ฤทธิรอน

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลุ่มวิชาการ


นาง วิภาวดี ทองเอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

wipawadee.c@rice.mail.go.th

นาย นัยกร สงวนแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

nayakorn.s@rice.mail.go.th

นาง เกสินี ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

kasinee.j@rice.mail.go.th

นาย ปวิตร จันทร์หอม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

pawit.t@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา มาล้อม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

kanjana.m@rice.mail.go.th

นาง ณัฏฐนิช ถาวรแก้ว

นักวิชาการเกษตร

นาง กัญญานัยน์ แก้วสง่า

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาว ชนาภา พรรคพวก

นักวิชาการเกษตร

นาง อาภร ทรัพย์คง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ธวัชชัย ประคำผอง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ธวัชชัย มาพบ

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ญาณวุฒิ ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

0959505869

yannawoot.t@rice.mail.go.th

นาง สุมาลี พิมพ์ทองงาม

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาว ศุภวรรณ ศรีบ้านใหม่

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาย จักรพันธุ์ ยาภัย

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง ฐิติกานต์ ฆ้องทอง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

0811984858

thitikan.k@rice.mail.go.th