บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1435  

นาย เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

0819340061

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว สุภจิรา เปี่ยมปฐม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

[email protected]

นาง ยุวดี เหลืองอร่าม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[email protected]

นางสาว นิรมล รินลา

นักจัดการงานทั่วไป

[email protected]

นาง แสงเดือน พึ่งพิง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานธุรการ

[email protected]

นาง พรศิลป พิมพ์ทอง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่พัสดุ

นาย สถิตย์ ฤทธิรอน

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาว ภาราดา จำปาทิพย์

นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มวิชาการ


นาง วิภาวดี ทองเอก

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

[email protected]

นาย นัยกร สงวนแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ช่วยปฏิบัติราชการ ศวข.พิษณุโลก

0958241114

[email protected]

นาง เกสินี ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

[email protected]

นางสาว กาญจนา มาล้อม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

[email protected]

นางสาว อภิชญา แสงเพชร

นักวิชาการเกษตร

นาง วันที โอบอ้อม

คนงานทดลองการเกษตร

นาง ณัฏฐนิช ถาวรแก้ว

นักวิชาการเกษตร

นาง กัญญานัยน์ แก้วสง่า

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาว ชนาภา พรรคพวก

นักวิชาการเกษตร

นาย ธวัชชัย ประคำผอง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ธวัชชัย มาพบ

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ญาณวุฒิ ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

[email protected]

นาง สุมาลี พิมพ์ทองงาม

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาว ศุภวรรณ ศรีบ้านใหม่

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาย จักรพันธุ์ ยาภัย

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง ฐิติกานต์ ฆ้องทอง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

[email protected]

นางสาว กรรณิการ์ ก้อนผา

เจ้าหน้าที่การเกษตร