บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    103  

นาย อนุรักษ์ เทพรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

0811234567

anurak.t@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาว สุภจิรา เปี่ยมปฐม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

suphachira.p@rice.mail.go.th

นาง ยุวดี เหลืองอร่าม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

yuwadee.l@rice.mail.go.th

นางสาว นิรมล รินลา

นักจัดการงานทั่วไป

นาง แสงเดือน พึ่งพิง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานธุรการ

นางสาว มลิวัลย์ อุ้มสุภาพ

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานพัสดุ

นาง พรศิลป พิมพ์ทอง

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่งานพัสดุ

นาย สถิตย์ ฤทธิรอน

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นาง วันที โอบอ้อม

คนงานทดลองการเกษตร

ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลุ่มวิชาการ


นาง วิภาวดี ชำนาญ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

0811234567

wipawadee.c@rice.mail.go.th

นาย นัยกร สงวนแก้ว

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

nayakorn.s@rice.mail.go.th

นาง เกสินี ทบด้าน

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

kasinee.j@rice.mail.go.th

นาย ปวิตร จันทร์หอม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

pawit.t@rice.mail.go.th

นางสาว กาญจนา มาล้อม

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

kanjana.m@rice.mail.go.th

นาง ณัฏฐนิช ถาวรแก้ว

นักวิชาการเกษตร

นางสาว อธิปปภา โอบอ้อม

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นาง กัญญานัยน์ แก้วสง่า

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นางสาว ชนาภา พรรคพวก

นักวิชาการเกษตร

นาง อาภร ทรัพย์คง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ธวัชชัย ประคำผอง

คนงานทดลองการเกษตร

นาย ธวัชชัย มาพบ

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


อัตราว่าง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาง สุมาลี พิมพ์ทองงาม

เจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาว ศุภวรรณ ศรีบ้านใหม่

เจ้าพนักงานการเกษตร

นาย ทองพูน เจ๊กสุภาพ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย บุญมี ดีสุภาพ

คนงานทดลองการเกษตร

นาย จักรพันธุ์ ยาภัย

คนงานทดลองการเกษตร

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาง ฐิติกานต์ ฆ้องทอง

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

thitikan.k@rice.mail.go.th