ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปี


    ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการปลูกข้าวนาปีเพื่อรอฝนตกสม่ำเสมอ