ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ด้านข้าว ) จังหวัดสระบุรี


    ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ด้านข้าว ) จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

   

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี โดยนายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี  นางสาวสุภจิรา เปี่ยมปฐม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส และ นางฐิติกานต์  ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ด้านข้าว ) จังหวัดสระบุรี โดยมีแปลงใหญ่ข้าวจำนวน 14  แปลง เป็นเงิน 36,485,810 บาท  ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี