จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จะ.สระบุรี


    จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จะ.สระบุรี

   

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้ นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ดำเนินการจัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 รายละเอียดเนื้อหา :  วิเคราะห์ชุมชนเพื่อหาข้อตกลงร่วมในการดำเนินงานและกำหนดบทบาทของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จะ.สระบุรี จำนวน 30 ราย