ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD (9 พย.65)


    นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD หมายเลข 30 ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. ในหัวข้อเรื่อง โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนไทยหัวใจเกษตร ช่อง MCOT HD หมายเลข 30 ออกอากาศเวลา 05.00 - 05.30 น. ในหัวข้อเรื่อง โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้มีการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร โดยเฉพาะการผลิตข้าวในปัจจุบัน กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ได้สนองนโยบายการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำนา การใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมทางการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรไทยพัฒนาสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี