ร่วมปรึกษา รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนในการก่อสร้างโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของปีงบประมาณ 2566 (23 ก.ย.65)


    ร่วมปรึกษา รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนในการก่อสร้างโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

    วันที่ 23 กันยายน 2565 นางสาวชวนชม ดีรัศมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุภจิรา เปี่ยมปฐม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมปรึกษา รับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุนในการก่อสร้างโรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวของปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายบัญชา ลีลากุด นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวอุบล ราชธานี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านพัสดุกองวิจัยและพัฒนาข้าว มาให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี