เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรฯ (4 ก.ค.65)


    เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฯ (4 ก.ค.65)

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายนัยกร สงวนแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เข้าร่วมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามนโยบาย/โครงการสำคัญของกรมการข้าว ในที่ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี