ร่วมรับฟัง "โครงการฝึกอบรม ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล (28 เม.ย.65)


    ร่วมรับฟัง "โครงการฝึกอบรม ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ" ผ่าน Facebook : กรมบัญชีกลาง

   

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางสาวสุภจิรา เปี่ยมปฐม เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมรับฟัง "โครงการฝึกอบรม ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับผู้ปฎิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ" ผ่าน Facebook : กรมบัญชีกลาง