จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (21 เม.ย.65)


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (21 เม.ย.65)

   


วันที่ 21 เมษายน 2565 นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กลุ่มนาแปลงใหญ่ชาวดงเข้มแข็งตำบลดงตะงาว เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 35 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี