จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรฯ (20 เม.ย.65)


    จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ ณ บ้านประธาน กลุ่มนายสมาน ภูธร บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

   


วันที่ 20 เมษายน 2565 นางฐิติกานต์ ฆ้องทอง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่บ้านเขาแย้ เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย ณ บ้านประธาน กลุ่มนายสมาน ภูธร บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 4 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี