โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       62  

   


>> หน้าที่รับผิดชอบ <<

       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

        - งานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์
        - งานจัดการไร่นา งานช่างเครื่องกลเกษตร
        - ประสานงานวิชาการ งานโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
           และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี

*********************

        กลุ่มวิชาการ

        ค้นคว้าวิจัยเรื่องข้าวตามแผนงานวิจัยข้าว ของกรมการข้าว ซึ่งมีสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ

         1. งานปรับปรุงพันธุ์
         2. งานปรับปรุงการผลิต
         3. งานอารักขาพืช
         4. งานวิทยาการเมล็ดพันธุ์
         5. งานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น


*********************

        กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

        - ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด พันธ์ุหลัก และพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์และมาตรฐานที่กำหนด

        

*********************

        กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

        มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกรูปแบบ

           - งานศูนย์บริการชาวนา
         - งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
         - งานสารวัตรเกษตร
         - งานจัดทำแปลงสาธิต
         - งานฝึกอบรม งานจัดนิทรรศการ
         - งานผลิตเอกสารเผยแพร่
         - งานจัดประชุมสัมนาต่างๆ

*********************