โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       392  

   


>> หน้าที่รับผิดชอบ <<

       

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์

- งานจัดการไร่นา งานช่างเครื่องกลเกษตร

- ประสานงานวิชาการ งานโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการพิเศษต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
  และงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี

กลุ่มวิชาการ

ค้นคว้าวิจัยเรื่องข้าวตามแผนงานวิจัยข้าว ของกรมการข้าว ซึ่งมีสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ

1. งานปรับปรุงพันธุ์
2. งานปรับปรุงการผลิต
3. งานอารักขาพืช
4. งานวิทยาการเมล็ดพันธุ์
5. งานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

- ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด พันธ์ุหลัก และพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดีตรงตามพันธุ์และมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกรูปแบบ

- งานศูนย์บริการชาวนา
- งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
- งานสารวัตรเกษตร
- งานจัดทำแปลงสาธิต
- งานฝึกอบรม งานจัดนิทรรศการ
- งานผลิตเอกสารเผยแพร่
- งานจัดประชุมสัมนาต่างๆ