ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    522  

   

                                                            

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง เป็นสถานีในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2497  โดยมีนายโอภาส พลศิลป์ ซึ่งขณะนั้นรับราชการในตำแหน่ง พนักงานกสิกรรมอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จำนวน 429 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่   จำนวน 74 ไร่ 79 ตารางวา และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 193 ไร่ 2 งาน7 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 697 ไร่ 54 ตารางวา ปี พ..2543 คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 783/2543 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 ให้เปลี่ยนชื่อ สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง เป็นสถานีทดลองข้าวลพบุรีเพื่อให้ชื่อของสถานีทดลองข้าวเหมาะสมกับบทบาทของพื้นที่และชื่อของจังหวัดที่ตั้งอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ.2546 เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวลพบุรี เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี 1 ในปี พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมการข้าวขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี  จนถึงปัจจุบัน