ข่าวกิจกรรม


ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ด้านข้าว ) จังหวัดสระบุรี

ลงนามบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด(ด้านข้าว ) จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 09:08:13

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน จ.สระบุรี เกษตรกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองโดน

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 09:01:02

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 5 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตข้าว กข43 และข้าวเจ้าพื้นนุ่ม (กข79)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 08:57:20

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเมืองเก่า บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ครั้งที่ 2 ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเมืองเก่า บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 08:44:04

อ่านต่อ...

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จะ.สระบุรี

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จะ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 08:35:28

อ่านต่อ...

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จะ.สระบุรี

จัดการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จะ.สระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 08:29:19

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-29 08:23:43

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(เครือข่าย ศพก.)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-28 18:51:52

อ่านต่อ...

ประธานกล่าวเปิดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2564

นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดประชุมหน่วยงานภาคีฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-28 18:47:41

อ่านต่อ...

รณรงค์การเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช

รณรงค์การเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุทางการเกษตร และคลินิกข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-28 18:41:50

อ่านต่อ...

ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

นายอนุรักษ์ เทพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เป็นประธานประชุมหน่วยงานภาคีฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-28 18:35:59

อ่านต่อ...

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19

ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี วันที่ 2021-06-28 18:18:24

อ่านต่อ...