โครงสร้างการบริหารอัตรากำลัง

   ทำเนียบข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   

  

   อัตรากำลัง   

17 11 60