โครงสร้างการบริหารอัตรากำลัง

 

  

  

   อัตรากำลัง   

26 07 61

 ทำเนียบข้าราชการ

mungmart     

ชื่อ  นายมุ่งมาตร  วังกะ

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

ฝ่ายบริหาร    
suprajira  

ชื่อ  นางสาวสุภจิรา  เปี่ยมปฐม

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

yuwadee  

ชื่อ  นางยุวดี  เหลืองอร่าม

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 กลุ่มวิชาการ    
wipawadee  

ชื่อ  นางวิภาวดี  ทองเอก

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

naiyakorn  

ชื่อ  นายนัยกร  สงวนแก้ว

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

kasinee    ชื่อ  นางเกสินี  ทบด้าน

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pawit  

ชื่อ  นายปวิตร  จันทร์หอม

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Kanjana  

ชื่อ  นางสาวกาญจนา  มาล้อม

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์    
anuruk    ชื่อ  นายอนุรักษ์  เทพรัตน์

ตำแหน่ง   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี    
thitikran  

ชื่อ  นางฐิติกานต์  ฆ้องทอง

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

emailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.