Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 18
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 25
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 25
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 13
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 22
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 61
ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 23
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 31
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 120