Display # 
Title Author Hits
ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 15
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 25
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 115
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 150
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 135
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 125
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 131
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 175
ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 167