Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (ฉบับแก้ไข) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 40
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 37
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 27
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 37
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 79
ผลการเสนอราคาขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 31
ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพคงเหลือ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 42
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 133