บทบาทภารกิจ

 

บทบาทและภารกิจ

 

1. งานวิจัยและพัฒนาข้าว

2. งานผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด ชั้นพันธุ์หลัก

3. งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

4. งานบูรณาการระหว่างกอง/สำนัก ภายในกรมการข้าว

5. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6. งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7. งานบูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่เป็นผู้แทนกรมการข้าว