วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะดั๊ม)

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง