เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบพญานาค จำนวน 2 เครื่อง (แบบ ป.ป.ช7)

เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบพญานาค จำนวน 2 เครื่อง (แบบ ป.ป.ช.7)