กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครื่องบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครื่องบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด(แบบ ป.ป.ช.7)