Display # 
Title Author Hits
วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะดั๊ม) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 39
เครื่องสูบน้าแบบท่อสูบพญานาค จำนวน 2 เครื่อง (แบบ ป.ป.ช7) Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 56
วัสดุสำนักงาน จำนวน 70 รายการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 148
เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุชั้นพันธ์ุคัด จำนวน 1 เครื่อง Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 138
เครื่องคัดข้าวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 119
ตู้บ่มเชื้อแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 141
กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ พร้อมอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครื่องบันทึกภาพและภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 151
จ้างเหมาปรับพื้นที่นา จัดรูปกระทงนา ลอกคูส่งน้ำและสระเก็บน้ำ Written by ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี 482