เกี่ยวกับหน่วยงาน

17 11 60 1

                    ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี เดิมมีชื่อเรียกว่า   สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง เป็นสถานีในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2497 โดยมีนายโอภาส พลศิลป์   ซึ่งขณะนั้นรับราชการในตำแหน่ง พนักงานกสิกรรมอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จำนวน 429 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จำนวน 74 ไร่ 79 ตารางวา และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม 193 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 696 ไร่ 3 งาน 154 ตารางวา ปี พ..2543 คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 783/2543 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 ให้เปลี่ยนชื่อ สถานีทดลองข้าวโคกสำโรง เป็นสถานีทดลองข้าวลพบุรีเพื่อให้ชื่อของสถานีทดลองข้าวเหมาะสมกับบทบาทของพื้นที่และชื่อของจังหวัดที่ตั้งอยู่ ต่อมาในปี พ.ศ.2546 เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวลพบุรี เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี1 ในปี พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตลพบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมการข้าวขึ้น เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานแห่งนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี   จนถึงปัจจุบัน

IMG 4621

พื้นที่และการใช้ประโยชน์
เนื้อที่ทั้งหมด 696 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา แยกการใช้ประโยชน์ใช้สอย  ดังนี้.-
- พื้นที่บริเวณอาคารสิ่งก่อสร้าง   ประมาณ    71   ไร่
- พื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวทดลอง   ประมาณ    100   ไร่
- พื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์   ประมาณ   395   ไร่
- พื้นที่อื่นๆ (สระน้ำ-ถนน)   ประมาณ   130   ไร่
แหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่
- จากน้ำฝน 60 %
- จากบ่อน้ำที่ขุดไว้สำหรับเก็บกักน้ำประมาณ 40%

ลักษณะดิน เนื้อดินส่วนใหญ่จัดจำแนกอยู่ในประเภทดินเนื้อหยาบ มีปริมาณอินทรียวัตถุ ระดับต่ำมากถึงค่อนข้างต่ำ มีค่าเฉลี่ย 0.72% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เฉลี่ย 0.72 ppm โพแตสเซี่ยมที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย 35 ppm (ปริมาณ K ต่ำมาก เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเนื้อหยาบ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC)15.00 me/100 g (เป็นค่าวิเคราะห์เฉพาะ ตัวอย่างดินในแปลงที่ใช้งานทดลองเท่านั้น) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง(pH) 4.6- 8.7